150-års jubileum

JUBILEUMSÅRET 2009

Studia generalia, gick av stapeln 7.5. med ett 50-tal åhörare och föredrag av internaitonellt hög klass. Johan Simberg överraskade med en hälsning från skärgården och ett hopp om att svenskaspråkiga läkare skulle finna sin väg dit ut för att sköta dem som behöver oss.

Sommarseglatsen gick av stapeln 27.5.2009 med drygt 50 deltagare och till föredrag av prof Johan Eriksson, möte och middag invid Erstan.  Turunmaan Duodecim ställde upp med en representativ skara kolleger och kvällen avnjöts i kollegial anda på båda våra nationalspråk.  Turunmaan Duodecim leddes av deras ordförande Leena Koulu.

Höstmöte hölls i regelrätt ordning i september med föredrag av fysiater Finn Nykvist.  Antalet medlemmar som ställde upp var rekordstort (kring 35) och  många av oss fick veta om denna viktiga specialitet och om utbudet vid Åbolands sjukhus. Ett stort tack till Finn!

 

Jubileumsdagen lördagen 21.11.2009

Inför jubileet skickade föreningen ut ett pressmeddelande till de finlandssvenska medierna samt Turun Sanomat som löd enligt följande:

Åbo Läkarförening 150 år - nästäldst i Finland
Föreningen firar med seminarium och årsfest 21.11.2009

Åbo har gamla anor inom medicinen: den första medicinska fakulteten i Finland grundades vid Kungliga Akademien i Åbo 1640. Efter Åbo brand flyttades universitetsutbildningen till Helsingfors 1828 och återinfördes till Åbo först efter Finlands självständighet, då Åbo Akademi grundades (1918). Den medicinska fakulteten grundades vid Åbo Universitet (Turun Yliopisto) år 1943. Åbo Akademi saknar medicinsk fakultet.

Vårt lands första läkarförening, Finska Läkaresällskapet bildades i Helsingfors 1835. Den andra läkarföreningen i Finland blev Åbo Läkarförening (ÅLF).

I åtminstone ett halvsekel har man trott att ÅLF bildades ”en vacker majdag 1859”, men i samband med forskning av doc. Henry Nygård har det framgått att föreningen faktiskt grundades i november 1858. Detta och mycket annat framkommer då ÅLF firar sina 150 år den 21 november 2009 med jubileumsseminarium och årsfest.

På programmet finns bl.a. doc. Henry Nygårds presentation av verket Kollegialitet och samhällsansvar som berör läkekonsten och rollen av ÅLF för den under tiden 1858 – 2008. Det är fråga om en diger historisk utredning på drygt 300 sidor som kommer att bilda en bas för den lokala medicinska historien.

Bland de förväntade hälsningarna återfinns åtminstone Undervisningsministeriet (minister Stefan Wallin), Åbo stad, Åbo Universitet (dekanus Tapani Rönnemaa), Turunmaan Duodecim-Seura (Leena Koulu), Finska Läkaresällskapet (Carl Gustaf Nilsson), Västra Nylands Läkarförening (Peter och Irma Braskén), Ålands Läkarförening (Birger Ch. Sandell) och Sjuksköterskeföreningen i Åboland (Gunilla Andersson).

Ända sedan efterkrigstiden har ÅLF idkat samarbete med Göteborgs Läkaresällskap – ett av resultaten av den traditionella fadderortsverksamheten mellan Åbo och Göteborg. Göteborgs Läkaresällskap har bidragit bl.a. till uppbygganden av Åbolands sjukhus på 1950-talet. Göteborgs Läkaresällskap representeras av ordförande Matts Wikland, sekreterare Mikael Romanus samt Sällskapets mångåriga kanslisekreterare Ann-Christine Sporrong.
ÅLF är en läkarförening vars ”protokollspråk är svenska”. Föreningen har f.n. 153 svensk-, finsk- och tvåspråkiga medlemmar, varav av väsentlig del är studerande vid Åbo Universitet.

Ordförande för föreningen är Terhi Vörlund-Wallenius och vice ordförande docent Sakari Suominen som också är ordförande för jubileumsseminariet.

Medierna inbjuds varmt till seminariet.

Närmare information:
Terhi Vörlund Wallenius tel. 041 5221452

Fritt för publicering: omedelbart

 

Seminariet

Tid: lördagen den 21 november 2009 klockan 13.30 – 16.15.
Plats: Humanistcentret Arken, Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO

Program

13.30 – 13.40 Docent Sakari Suominen, viceordförande för Åbo Läkarförening, seminariets ordförande: Välkomstord

13.40 – 14.00 Hälsningar tas emot av ordförande för Åbo Läkarförening Terhi Vörlund-Wallenius samt viceordförande Sakari Suominen

14.00 – 14.15 Docent Henry Nygård: Åbo Läkarförening – samhällelig aktör i 150 år

14.15 – 14.45 Förfriskningar

14.45 – 15.30 Professor Ola Stenqvist, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg: Sjukvården i Sverige – några reflexioner

(15.30 - 16.15 Specialistläkare Jerker Södergård, Puistoklinikka, Jyväskylä: Vad varje praktiker bör veta om barnortopedi). Denna föreläsning uteblev p.g.a. koll. Södergård i enlighet med läkarkallet blev plötsligt förhindrad.

Årsmötet och -festen

Årsfestens värd var avgående ordförande, Terhi Vörlund-Wallenius. Bland de närmare 60 närvarande ingick bl.a. ordförande för Göteborgs Läkaresällskap Matts Wikland med maka Margaretha samt av andra vänner från Göteborgsläkaresällskap (Mikael och Annika Romanus, Ola och Mia Stenqvist samt Ann-Christine Sporrong), av ordförande för Finska Läkaresällskapet Carl Gustaf Nilsson, av ordförande för Turunmaan Duodecim Leena Koulu, av dekanus för medicinska fakulteten vid Åbo Universitet Tapani Rönnemaa med maka, av representanterna för Västra Nylands Läkarförening Peter och Irma Braskén samt av representanten för Ålands Läkarförening Birger Ch. Sandell.
KOLLEGIALITET OCH SAMHÅLLSANSVAR: Åbo Läkarföreing 1858 - 2008, bok skriven av doc Henry Nygård

Bland jubileumsårets största satsningar var utgivande på eget förlag av denna historiska översikt om medicinens utveckling i vår landsända under halvtannat sekel och Åbo Läkarförenings roll i sammanhangen. Boken finns att få av föreningens sekreterare.

Tillsamamans med Hasselblatt-Wegelius föreningshistorik över ÅLFs vandel under 100 resp. 140 år ger Kollegilitet och samhällsansvar en heltäckande bild av Åbo Läkarförenings ursprung, vandel, roll och en inblick i vår framtid. Också den tidigare boken finns att få hos sekreteraren.

Ordförandekedja

Förutom det historiska verket, har föreningen velat utverka ett annat memento över jubileumsåret. Det är frågan om en ordförandekedja som ska bäras vid solenna högtider av föreningens ordförande. Det heter att kedjan som Åbo stadsdirektör bär bleknar i jämförelse med den kedja som ordförande för Åbo Läkarförening bär.

UPPDATERATS 4.3.2013